Algemene Voorwaarden Mindfuse, Lifecoaching & Mindfulness Trainingen

Algemene Voorwaarden Mindfuse, Lifecoaching & Mindfulness Trainingen 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 juli 2019 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mindfuse, Lifecoaching & Training, hierna 'Mindfuse', opdrachtnemer is. De deelnemer/opdrachtgever is de wederpartij van Mindfuse die een product of dienst afneemt. Door deelname aan de trainingen, meditatielessen, workshops, oefendagen en/of andere bijeenkomsten van Mindfuse, ga je akkoord met algemene voorwaarden.  

Artikel 2: Inschrijving

2.1. De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft, via e-mail, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een training, coachingstraject, meditatielessen, workshop of andere bijeenkomst/activiteit en aanvaardt dat Mindfuse een bevestiging van inschrijving stuurt. De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder artikel 5.2. (annuleringsvoorwaarden).
2.2. De deelnemer ontvangt van Mindfuse via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, startdatum van de training, les, coachingsbijeenkomst of andere bijeenkomst/activiteit, algemene voorwaarden en opgave van de aan te leveren deelnemersgegevens. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan of door deel te nemen aan een activiteit van Mindfuse verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen en ermee akkoord te gaan.
2.3. Het staat Mindfuse vrij om op basis van de door de deelnemer verstrekte  gegevens, te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de activiteit.  

2.4. Mindfuse behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag van een deelnemer zijn/haar deelname aan een Mindfulness training, oefendag, workshop of andere bijeenkomst per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Tevens is Mindfuse gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 2a: werking abonnement 5 meditatielessen

2A.1. Indien je een gratis proefles mediteren wilt volgen, dien je dit per mail door te geven aan Mindfuse. De betreffende deelnemer kan maximaal 1 gratis proefles mediteren volgen.
2A.2. De deelnemer koopt een leskaart van 5 lessen (7 weken geldig) waarmee hij/zij deel kan nemen aan de meditatielessen.
2A.3. De leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2A.4. Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van het recht op deelneming aan de lessen vindt er geen restitutie plaats van het betaalde lesgeld.
2A.5. Indien de deelnemer niet deel kan nemen aan de les, dan dient hij/zij zich ruim van te voren per mail of telefonisch af te melden bij Mindfuse.
2A.6. Indien deelnemer zicht niet afmeldt wordt er lesgeld (1 strip) berekend.
2A.7. Bij zwangerschap of langdurig ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Mindfuse de geldigheid van de leskaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
2A.8. Het verschuldigde lesgeld dient voorafgaande aan de eerste les voldaan te worden.
2A.9. Wanneer de deelnemer zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Mindfuse zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
2A.10. Mindfuse behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
2A.11. Mindfuse behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag van een deelnemer zijn/haar abonnement van 5 meditatielessen per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Tevens is Mindfuse gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Privacy

3.1. De door de deelnemer verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
3.2. In verband met de privacy en het onderlinge vertrouwen dat deelnemers tijdens een Mindfulness Training met elkaar opbouwen, kunnen gemiste Mindfulness Trainingsdagen niet in een andere groep worden ingehaald. De gemiste trainingsdag vervalt dan ook. 

3.3. De door de deelnemer t.b.v. de training of andere activiteit verstrekte gegevens worden tot acht dagen na de training of activiteit door Mindfuse bewaard. Vervolgens wordt deze informatie vernietigd, met uitzondering van de informatie die Mindfuse door wetgeving verplicht is te bewaren. In het kader van de overeenkomst tussen Mindfuse en deelnemer schrijft de wetgever voor dat debiteurengegevens zeven jaar worden bewaard op een Europese server. 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1. De deelnemer aan een van de activiteiten van Mindfuse ontvangt een digitale factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders vermeld op de factuur of is overeengekomen met Mindfuse. Facturen voor activiteiten die binnen 14 dagen plaatsvinden, dienen per ommegaande te worden voldaan.
4.2. Het niet binnen de betalingstermijn voldoen van de factuur kan leiden tot het vervallen van de cursusplaats. De betalingstermijn staat op de factuur. 
4.3. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.
4.4. In het geval van creditering stort Mindfuse het bedrag in kwestie binnen 14 dagen na datum van de creditnota terug.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

5.1. Annuleren kan alleen schriftelijk.
5.2. De deelnemer heeft na het versturen van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier welke bij de bevestiging van aanmelding (mail of brief) wordt verzonden, 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen 21 dagen na inschrijving plaatsvindt.
5.3. Bij annulering door de deelnemer aan een training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen en tot 3 weken voor de geplande aanvang, brengt Mindfuse 25% van het cursusgeld in rekening.
5.4. Bij annulering tot 2 weken voor de geplande aanvang, brengt Mindfuse 50% van het cursusgeld in rekening.
5.5. Bij annulering vanaf 2 weken voor de geplande aanvang of gedurende de activiteit, brengt Mindfuse 100% van het cursusgeld in rekening. Tenzij degene die zich oorspronkelijk
had ingeschreven een andere – nog niet aangemelde – deelnemer voordraagt die voldoet
aan de voorwaarden voor deelname (dit ter beoordeling aan Mindfuse) en meedoet.
5.6. Indien de deelnemer de deelname wil verzetten naar een training op andere data, is dit in principe mogelijk na overleg met en instemming van Mindfuse. Dit kan alleen als er daadwerkelijk trainingen op andere data zijn gepland. 

Artikel 6: Annulering van individuele afspraken

Individuele Mindfulness Training/Lifecoaching afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande sessie en rekent Mindfuse een sessie á € 85,-. Voor een extra sessie of inhaalsessie wordt separaat € 85,- in rekening gebracht. 

Artikel 7: Afgelasten training, blok van 5 meditatielessen,  andere activiteiten of een workshop

Mindfuse behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoor-ziene omstandigheden trainingen, een blok van 5 meditatielessen, andere activiteiten of workshops te annuleren of data te wijzigen. Mindfuse streeft ernaar de deelnemer(s) hierover 48 uur voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde geld plaats, tenzij de deelnemer besluit deel te nemen aan een andere training, les, workshop of bijeenkomst.

Artikel 8: Wijziging lesrooster en prijzen

8.1. Mindfuse behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen worden tijdig gecommuniceerd.
8.2. Mindfuse behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, data, programma, locatie e.d. te wijzigen. Deze aanpassingen worden tijdig 
gecommuniceerd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Deelname aan de trainingen en activiteiten van Mindfuse is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.
9.2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.
9.3. Mindfuse verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Mindfuse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade van de deelnemer. Mindfuse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Mindfuse. In geen geval is Mindfuse aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
9.4. Mindfuse is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
9.5. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Mindfuse, dienen te worden vergoed.

Artikel 10: Klachtenregeling

10.1. Binnen Mindfuse wordt gewerkt op basis van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer of opdrachtgever, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft kan de deelnemer dit zowel schriftelijk als mondeling, met motivatie, kenbaar maken aan Irma Dorenstouter van Mindfuse. Bij voorkeur wordt dan samen bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen.
10.2. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting. 

Artikel 11: Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, downloads, enzovoort, die in het kader van een training of activiteit van Mindfuse worden verstrekt of die te vinden zijn op de website van Mindfuse, op sociale media, in blogs of nieuwsbrieven, enzovoort, zijn (tenzij expliciet anders vermeld op deze materialen) het exclusieve eigendom van Mindfuse en beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving. Bij publicatie of citaat dient de naam van Mindfuse te worden vermeld. Gebruik door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindfuse niet toegestaan. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegd rechter   

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de provincie Drenthe. 

Artikel 13: Slotbepaling 

In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Mindfuse. Indien noodzakelijk kan Mindfuse de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. Aanpassing van de algemene voorwaarden, wordt op de website van Mindfuse gecommuniceerd. 

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/